ފުރަތަމަ ސަފުހާ
ޚަބަރު
17 ޖަނަވަރީ 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
28 ޖަނަވަރީ 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 17 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19 ޖަނަވަރީ 2015
"ކޮންފަރެންސް އޮފް އެޓަރނީޒް ޖެނެރަލް ޓު ކޮމެމަރޭޓް 130 އިޔާޒް އޮފް ދި އޮފީސް އޮފް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފް ސްރީލަންކާ" ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
15 ޖަނަވަރީ 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2 ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25 ޑިސެންބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29 ނޮވެންބަރު 2014
ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 2014 ނޮވެންބަރު މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ޓްރޭޑާރސް ހޮޓަލުގައި ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
06 ނޮވެންބަރު 2014
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް ރަޝިޔާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޔޫރީ ޗައިކާ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
04 ނޮވެންބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 05 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26 އޮކްޓޫބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ވޯޓުލުން އޮންނާނެ އަތޮޅާއި ރަށްތައް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާއި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް ޢާންމުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27 އޮގަސްޓު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 05 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
14 އޮގަސްޓު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
22 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އައު ތާރީޚް އިޢުލާނުކުރުން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
13 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
06 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
01 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބާއްވާތަނާއި ގަޑި އިޢުލާނުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި ނަންބަރު އިޢުލާނުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 28 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުންއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02 ޖޫން 2014
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26 މޭ 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 22 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ
07 މޭ 2014
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 މޭ 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 39 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29 އޭޕްރީލް 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ދާއިރާގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
08 އޭޕްރީލް 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 މާރޗް 2014
ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 ޖެނުއަރީ 2014
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24 ޑިސެމްބަރ 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 07 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
17 ޑިސެމްބަރ 2013
ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލުމާބެހޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
15 ޑިސެމްބަރ 2013
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ހިންގި އިންޓެންސިވް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02 ޑިސެމްބަރ 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 09 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24 ނޮވެމްބަރ 2013
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު އަނިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
21 ނޮވެމްބަރ 2013
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު އަނިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އައްޔަންކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29 އޮކްޓޯބަރ 2013
ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގައި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޔާން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 09 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12 އޯގަސްޓް 2013
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓުވައިދެއްވުންމަށް އެދި ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 09/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.ް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25 ޖުލައި 2013
ޒުންނަވާރު ސަލީމުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
17 ޖުލައި 2013
މިއަދު (17 ޖުލައި 2013) ބޭއްވުނު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަންޑާރަނައިބުގެ ނޫސްބަޔާން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
08 ޖުލައި 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 39 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
01 ޖުލައި 2013
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޚީދު އައްޔަންކުރައްވައިް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20 ޖޫން 2013
މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 11 ޖޫން 2013 ގައި ނެރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
09 މެއި 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 24 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
10 އޭޕްރީލް 2013
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޚީދު އައްޔަންކުރައްވައިް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
13 ފެބްރުއަރީ 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 10 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20 ޑިސެމްބަރު 2012
"މަރުގެ ކުށާއި، އެކުށާގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު" ގެ ދެލިކޮޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
03 ޑިސެމްބަރު 2012
މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރު ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތާބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26 ނޮވެމްބަރ 2012
ދިވެހިސަރުކާރާއި މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
15 އޮކްޓޯބަރ 2012
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށް ދެއްވައި، އެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2012 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޕްރެސްރިލީޒްއާ ޙަވާލާދީ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
18 ޖުލައި 2012
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 14 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
31 މެއި 2012
1 ޖޫން 2012 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ޢާންމުކުރެއްވި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން ފަސްކުރެއްވުމާގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
18 ޖެނުއަރީ 2012
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ދައުލަތަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާއެއް ބޭނުންނުވާކަމަށް ގދ. ނަޑެއްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެއްވުން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 ޑިސެމްބަރ 2011
ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 36/Q4C/2010 ޤަޟިއްޔާއިން ބެއްލެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މައްސަލާގައި، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހާމަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
03 އޮކްޓޯބަރ 2011
ރައްޔިތުން، ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ހިންގާ " ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ ދެއަތޮޅެއްގައި މިޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
11 އޭޕްރީލް 2011
ދައުލަތުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 21ވަނަދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27 މާޗް 2011
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށާއި، ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27 މާޗް 2011
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
21 މާޗް 2011

އެޓަރނީޖެނެރަލް ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ، މައްޗަންގޮޅީ ޑޯންޝައިން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒުއަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވުމުގެ ކުރިން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ޙުސައިންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކުރެއްވިއެވެ  
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު މިހާތަނަށް ހުންނެވީ، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 60/2010 (19 އޮކްޓޯބަރ 2010) ދެންނެވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސިޓީ ކައުންސިލްތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ދެވަނަ ނުކުތާ "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް" އަކީ ބާޠިލް ނުކުތާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ސިވިލް ކޯޓުން، މިއަދު ކުރެއްވި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުން ނިންމައިފި.ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް...
29 ޑިސެމްބަރ 2010
ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމަށް އެދޭ ބިދޭސިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ މަޢްލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ދެވޭ ޓެސްޓްޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް...
16 ޑިސެމްބަރ 2010
ދިވެހިރާއްޖެގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-C/32 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމްޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް...
28 އޮކްޓޯބަރ 2010
ދިވެހިރާއްޖެގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-C/23 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމްޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް...
އިޢުލާނު
25 ފެބުރުވަރީ 2015
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ހޯދުމާ ބެހޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25 ފެބުރުވަރީ 2015
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީން ހޯދުމާ ބެހޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24 ފެބުރުވަރީ 2015
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނަންބަރު (IUL)32-D/1/2014/93) 18 ޑިސެންބަރު 2014 ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޑައުންލޯޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތަކާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުފޮށި JSCLawyers-01 އަދި JSCLawyers-02 އަށް ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
Strategic Plan 2014 - 2018
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (21 ޖުލައި 2009 ގައި އިސްލާޙުކުރެވުނު)
ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2014 - 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤްރާރު
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު
އެޓަރނީޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
16 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު
18 އޮކްޓޯބަރ 2010ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (21 ޖުލައި 2009 ގައި އިސްލާޙުކުރެވުނު)
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އުޞޫލު - 23 ފެބަރުއަރީ 2010 ގައި އިސްލާހުކުރެވުނު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކާ ބެހޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓް