ފުރަތަމަ ސަފުހާ
ޚަބަރު
16 ޖުލައި 2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އަމަލުކުރަންފެށުމާ ގުޅޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02 ޖުލައި 2015
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު އަލުން އެކުލަވާލެވުމާ ގުޅޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
04 ޖޫން 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 17 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
04 ޖޫން 2015
ޤާނޫން ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހާއި، ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ގުޅިގެން 4 ދުވަހުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް ޑްރާފްޓިންގ ޓްރޭއިނިންގ ކޯހެއް ހިންގައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
11 އެޕްރީލް 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
17 ޖަނަވަރީ 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
28 ޖަނަވަރީ 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 17 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19 ޖަނަވަރީ 2015
"ކޮންފަރެންސް އޮފް އެޓަރނީޒް ޖެނެރަލް ޓު ކޮމެމަރޭޓް 130 އިޔާޒް އޮފް ދި އޮފީސް އޮފް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފް ސްރީލަންކާ" ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
15 ޖަނަވަރީ 2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2 ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25 ޑިސެންބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29 ނޮވެންބަރު 2014
ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 2014 ނޮވެންބަރު މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ޓްރޭޑާރސް ހޮޓަލުގައި ބާއްވައިފިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
06 ނޮވެންބަރު 2014
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް ރަޝިޔާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޔޫރީ ޗައިކާ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
04 ނޮވެންބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 05 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26 އޮކްޓޫބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ވޯޓުލުން އޮންނާނެ އަތޮޅާއި ރަށްތައް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާއި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް ޢާންމުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27 އޮގަސްޓު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 05 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
14 އޮގަސްޓު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
22 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އައު ތާރީޚް އިޢުލާނުކުރުން އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
13 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
06 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
01 ޖުލައި 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބާއްވާތަނާއި ގަޑި އިޢުލާނުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި ނަންބަރު އިޢުލާނުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 28 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12 ޖޫން 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުންއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02 ޖޫން 2014
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26 މޭ 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 22 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ
07 މޭ 2014
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 މޭ 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 39 ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29 އޭޕްރީލް 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ދާއިރާގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
08 އޭޕްރީލް 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 މާރޗް 2014
ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05 ޖެނުއަރީ 2014
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިޢުލާނު
23 ޖޫން 2015
ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޑައުންލޯޑް
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
Strategic Plan 2014 - 2018
ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2014 - 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
އެޓަރނީޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކާ ބެހޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓް