ފަހުގެ ޚަބަރު:

ނޫސްބަޔާން 17/07/2019

ނޫސްބަޔާން ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލަ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް                                   17 ޖުލައި 2019… އިތުރަށް


ނޫސްބަޔާން 08/07/2019

ނޫސްބަޔާން ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޓްރީޓީ ބިޓްވީން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންްޑް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ އޮން މިއުޗުއަލް… އިތުރަށް


ޚަބަރު 30/06/2019

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ވިއުގައެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް، ޓާސްކް މެނޭޖަރ ސިސްޓަމެއް ހަދައި، ބޭނުން… އިތުރަށް


ނޫސްބަޔާން 24/06/2019

ނޫސް ބަޔާން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 251/P2C/2018ޤަޟިއްޔާއިން ވިމަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖުމްލަ 4,609,550.00 ރ (ހަތަރުމިލިއަން ހަލައްކަ ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ… އިތުރަށް