ފަހުގެ ޚަބަރު:

ޚަބަރު 17/11/2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.… އިތުރަށް


ނޫސްބަޔާން 11/07/2018

ނޫސްބަޔާން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރެއްވުމާގުޅޭ   މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އަދި އަމާން އިންތިޚާބެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ… އިތުރަށް


ޚަބަރު 30/01/2018

ޚަބަރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމް “ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ދެނެގަތުން” ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކުރުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ… އިތުރަށް


ޚަބަރު 15/01/2018

ޚަބަރު   މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓަރނަލް އެކްޝަން ސަރވިސް (އީ.އީ.އޭ.އެސް.) ގެ ވަފުދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް… އިތުރަށް