ފަހުގެ ޚަބަރު:

ނޫސްބަޔާން 10/12/2018

ނޫސްބަޔާން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް… އިތުރަށް


ނޫސްބަޔާން 06/12/2018

ނޫސްބަޔާން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުނުވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ… އިތުރަށް


ޚަބަރު 17/11/2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.… އިތުރަށް


ނޫސްބަޔާން 11/07/2018

ނޫސްބަޔާން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރެއްވުމާގުޅޭ   މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އަދި އަމާން އިންތިޚާބެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ… އިތުރަށް