ފަހުގެ ޚަބަރު:

ޚަބަރު 19/09/2020

ޚަބަރު އެމް.އެން.ޔޫގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އޭޖީ އޮފީހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް… އިތުރަށް


ޚަބަރު 28/08/2020

ޚަބަރު ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ޕޮލިސީ ލެވެލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި ޤާނޫނު… އިތުރަށް


ޚަބަރު 27/08/2020

  ޚަބަރު  ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ދިވެހި ބަހުން މުވާޞަލާތުކުރުމާއި،… އިތުރަށް


ޚަބަރު 19/08/2020

ޚަބަރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު އަރުވައިފި މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން… އިތުރަށް