ފަހުގެ ޚަބަރު:

ޚަބަރު 30/06/2020

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު ޢާންމުކޮށްފި   ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުން އެޓަރނީ ޖެނރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސިއްރު… އިތުރަށް


ޚަބަރު 29/06/2020

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ‘ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ’ގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ސަބް… އިތުރަށް


ޚަބަރު 29/06/2020

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އެ ހުށަހެޅުންތައް ގެނެސްފައި ވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ… އިތުރަށް


ޚަބަރު 28/06/2020

ފުލުހުންގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ 241 ކޮމެޓީއަށް އޭޖީ އޮފީހުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަން ފައްޓަވައިފި   ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ… އިތުރަށް