ފަހުގެ ޚަބަރު:

ޚަބަރު 20/08/2017

  ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް އެލިސް އަކުންގާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން މިއޮފީހުގެ… އިތުރަށް


ޚަބަރު 16/08/2017

ޚަބަރު 14/08/2017

ޚަބަރު 13/08/2017

ޚަބަރު ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް… އިތުރަށް