pdfއަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

pdfއަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

pdfއަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

އަހަރީ ރިޕޯޓް  2016

2012  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2013  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2015  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްpdf

2016 pdfވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓް