pdfއަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

pdfއަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

pdfއަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

pdf އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

2012  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2013  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2015  pdfވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2016 pdfވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓް