އޮފީހުގެ ކޮމެޓީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ) އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލް ސަރވިސްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓާރީއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
24 މާރޗް 2016 އިން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ:

• އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
• އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ، ސްޓޭޓް ކައުންސެލް
• އަލްފާޟިލާ ހަފީޒާ ޢަބްދުއްލަޠީފު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
• އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފިޢާ ރިޟާ، ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
• އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް، ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
• އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް، ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
• އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރިޔާޟް، ޑިރެކްޓަރ
• އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ ޝަފީޤް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޮފީހުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ

އޮފީހުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލާ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީއެވެ.

 

4 އޮކްޓޫބަރ 2015 އިން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ:

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ، އެގްޒެކެޓިވް ފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
 • އަލްފާޟިލާ ސަލްވާ ޙުސައިން، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
 • އަލްއުސްތާޛް އަހްމަދު ނަޝާޠު، ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒްމީލް އައްބާސް، އެސިސްޓަންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

18 ޑިސެންބަރ 2016

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުވުގެ ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/16 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤްކުރުމަށާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެވެ.

10 ނޮވެންބަރ 2014 އިން ފެށިގެން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ:

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ، އެގްޒެކެޓިވް ފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޗެއަރޕަރސަން)
 • އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ، ސްޓޭޓް ކައުންސެލް
 • އަލްފާޟިލާ ސަލްވާ ޙުސައިން، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ ” އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޢާންމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް” މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އެންމެ ގިނަވެގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓުގެ ނަންބަރު 3010194 ފޯނާއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ personnel@agoffice.gov.mv  އީމެއިލް އަށެވެ.

 

18 ޑިސެންބަރ 2016

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީ

މިކޮމެޓީއަކީ ޤާނޫން ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫން) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ.

މި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ:

 • އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް، ކައުންސެލް ޖެނެރަލް
 • އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިދު، ޕްރިންސިޕަލް ކައުންސެލް
 • އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް، ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް
 • އަލްފާޞިލް އިބްރާހީމް ރީޔާޞް، ޑިރެކްޓަރ
 • އަލްފާޞިލް އާމިނަތު ޙަބީބާ، ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ

މި ޤާނޫންގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް، ބަންދު ސިޓީ އުރައެއްގައި “ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫންގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީ” އަށް އެޑްރެސްކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންޓަރަށެވެ. ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް complaints@agoffice.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރަހަށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން(http://bit.ly/2qYmMvi) ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ކޮމެޓީއަށް ހުށަހޭޅެ ޝަކުވާތައް ގިނަވެގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަސް ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާނެއެވެ.

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫންގެ ދަށުން އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލީމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފައާޒް ޔުނިޓުގެ ނަންބަރު 3010155 ފޯނާއެވެ.

25 މެއި 2017