އޮފީހުގެ ޑިވިޜަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf