އޮފީހުގެ ޑިވިޜަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf

އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf

އޮފީހުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf

އޮފީހުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އަދި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf

ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf