ވިޝަން (ތަސައްވުރު)

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން

 

މިޝަން (އަމާޒު)

ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ދިމިޤްރާތީ އުސޫލުތަކާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަދި ޤާބިލުކަމާއެކު ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ކޯ ވެލިއުސް (އަސާސީ ހަމަތައް)

  • އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން: ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކެއް މުވައްކިލުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅުން
  • ނަޒާހާތްތެރިކަން / އިޚްލާސްތެރިކަން: ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
  • ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޔަގީންކަން: ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބޭއްވުން
  • ޒިންމާދާރުކަން: އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއި ހަލުވި ކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
  • ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުން: ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމާއި ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން