ވިޝަން (ތަސައްވުރު)

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން

 

މިޝަން (އަމާޒު)

ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ދިމިޤްރާތީ އުސޫލުތަކާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަދި ޤާބިލުކަމާއެކު ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ކޯ ވެލިއުސް (އަސާސީ ހަމަތައް)

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކްލަޔަންޓް ޗާރޓަރ