މި އޮފީހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުރާނީ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ

agofficemv@ މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އޮފީހުގެ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ (އެލްއެސްއާރސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އެކި ތަމްރީންތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެލްއެސްއާރސީ ޓްވިޓަރ LSRCmv@ މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާތަކާއި އާންމު ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.