މި އޮފީހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުރާނީ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ

@agofficemv މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އޮފީހުގެ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ (އެލްއެސްއާރސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އެކި ތަމްރީންތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެލްއެސްއާރސީ ޓްވިޓަރ @LSRCmv މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާތަކާއި އާންމު ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

އޮފީހާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މީޑިއާއިން ގުޅުއްވާނެ ފަރާތަކީ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، އައަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް (ފޯން: 3010100 ) އެވެ.