pdfސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (01 މޭ 2018 އިން ފެށިގެން ކުރާ އިޢުލާންތަކަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ފޯމް)

pdfރިފެރެންސް ޗެކް ފޯމް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމްpdf

pdfޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް  

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޢާންމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމްpdf

ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމްpdf

މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު ނަމޫނާ