ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމްpdf

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމްpdf

ޖިpdfނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދި 18 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތައް އެދޭ ފޯމް

  pdfޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތައް އެދޭ ފޯމް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޢާންމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމްpdf

ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމްpdf

މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު ނަމޫނާ