ޤާނޫނީއަސާސީގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 • ލީގަލް އެއިޑްއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް/ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް/ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް.
 • ލީގަލް އެއިޑްއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި ފަރާތެއްނަމަ، އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ އައިޑީ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް/ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް/ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް.
 • ލީގަލް އެއިޑްއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، ދަރިންގެ އައިޑީ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް/ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް.
 • ލީގަލް އެއިޑްއަށް އެދެނީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް/ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް/ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް.
 • ދިރިއުޅެނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ލިޔުން.
 • ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ 3 މަސް ދުވަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.
 • ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، އެންމެ ފަހުގެ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ބަޔާން.
 • އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ، އެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ލިޔުން.
 • ޕެންޝަން ނުވަތަ ޚާއްސަ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ، އެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ލިޔުން.
 • ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތެއްނަމަ، ކުލިން އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ލިޔުން.
 • މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، އިނދެގެން އުޅޭ މީހާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން.
 • ޢާއިލާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ލިޔުން.
 • އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދޭން ކޯޓުން އަންގާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ އިތުރުން، ލީގަލް އެއިޑްއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އިދާރާއިން މި ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ވެސް މި ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ލީގަލް އެއިޑް ސެކްޝަންގެ ނަންބަރު 3010126 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ legal.aid@agoffice.gov.mv  އަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.