އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ހ. ވެލާނާގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރުއަޙްމަދު މަގު
މާލެ، 20096، ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން: 3010100
ފެކްސް: 3314109
އީ-މެއިލް: info@agoffice.gov.mv

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

  • ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 2:00
  • ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ގަޑި: ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 1:00

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އޮފީހުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޚިދުމަތެއްގެ ސްޓޭޓަސް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އޮފީހުގެ އާންމު ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތަކުން ‘އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް‘ ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޢާންމު ފަރާތްތަކުން އޮފީހަށް ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ‘އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ/މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު‘ ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.