އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ހ. ވެލާނާގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރުއަޙްމަދު މަގު
މާލެ، 20096، ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން: 3010100
ފެކްސް: 3314109
އީ-މެއިލް: info@agoffice.gov.mv

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 14:00
ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ގަޑި: ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 13:00
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އޮފީހުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އޮފީހުގެ އެކި ޑިވިޜަން އަދި ސެކްޝަންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ނަންބަރުތައް މި ލިންކްއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

އީމެއިލް: azmeel@agoffice.gov; maasha@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010123، 3010140

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓު، އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: admin@agoffice.gov.mv, info@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010100, 3010155

އެގްޒެކެޓިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓު، އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: bureau@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3323800، 3010171

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓު، އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: personnel@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010194، 3010191

ކްލެމެންސީ ބޯޑު ސެކްރެޓޭރިއަޓު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އީމެއިލް: info@clemencyboard.gov.mv
ފޯން: 3010193، 3010158

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓު، ފައިނޭންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: budget@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010121، 3010130

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޔުނިޓު، ފައިނޭންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: procurement@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010145

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ލީގަލް އެއިޑް ސެކްޝަން، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

އީމެއިލް: international.affairs@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010126

ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

އީމެއިލް: lsrc@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010126