އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ހ. ވެލާނާގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރުއަޙްމަދު މަގު
މާލެ، 20096، ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން: 3010100
ފެކްސް: 3314109
އީ-މެއިލް: info@agoffice.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް ޔުނިޓު

އީމެއިލް: admin@agoffice.gov.mv, info@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010100, 3010155

ލީގަލް އެއިޑް

އީމެއިލް: legal.aid@agoffice.gov; admin@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010100، 3010154

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބިއުރޯ

އީމެއިލް: bureau@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3323800، 3010171

ކްލެމެންސީ ޔުނިޓު

އީމެއިލް: info@clemencyboard.gov.mv
ފޯން: 3010193، 3010158

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓު

އީމެއިލް: budget@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010145

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓު

އީމެއިލް: budget@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010121، 3010130

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓު

އީމެއިލް: personnel@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010194، 3010191

ލެޖިސްލޭޓިވް އެފެއާޒް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: legislative.affairs@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010188، 3010185

ލީގަލް އެފެއާޒް ސެކްޝަން

އީމެއިލް: shahidha@agoffice.gov.mv; sharyhaan@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010186، 3010187

ސިވިލް ލިޓިގޭޝަން ސެކްޝަން

އީމެއިލް: civil.litigation@agoffice.gov.mv
ފޯން: 3010169، 3010180