ޚަބަރު

 

 

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ބްރައިސް ހަޗްސަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

———————————

23 ނޮވެންބަރު 2017