ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކެނެޑާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޑޭވިޑް މެކިނޮން،  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

                                                     

16 ނޮވެންބަރު 2017