ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް އެލިސް އަކުންގާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފީޢާ ރިޟާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ، މިއަދު ހެނދުނު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

 


20 އޮގަސްޓު 2017