ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.