ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މި އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮތްބައި އާންމުންނަށާއި އިދާރާތަކަށް، ކޮންމެ ފޮތްބަޔެއް -/6000 (ހަ ހާސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން، މި އޮފީހުން ދޫކުރަމެވެ. ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮތްބައި ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިކަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަންގެ ނަންބަރު 3010100 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ info@agoffice.gov.mv  އަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.