ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2018/59

އިޢުލާން

 

މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2018/37 (23 ޖުލައި 2018) ނަންބަރު އިޢުލާނު މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

15 މުޙައްރަމް   1440

25 ސެޕްޓެންބަރު 2018