ނޫސް ބަޔާން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 251/P2C/2018ޤަޟިއްޔާއިން ވިމަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖުމްލަ 4,609,550.00 ރ (ހަތަރުމިލިއަން ހަލައްކަ ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް) ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

__________________________

24 ޖޫން 2019