ނަންބަރު:  28(IUL)32-A2-PR/1/2019/

އިޢުލާން

މިއޮފީހުގައި ހުރި 34 (ތިރީސް ހަތަރެއް) އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓް ސަރވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަސް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ

             މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2019/26 (24 އޭޕްރީލް 2019) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

                 މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމެޖެހިފައިވަނީ 05 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 05 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން، މި މަސައްކަތުގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން 07 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

27  ރަޖަބު   1440

02  މޭ     2019