ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/1

އިޢުލާން

މި އޮފީހަށް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

                 މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު:  (IUL)32-A2-PR/1/2018/67 (20 ޑިސެމްބަރު 2018) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖަނަވަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި “އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް” އާއި އަންދާސީހިސާބު އަދި މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީއޯއާރު) އާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.agoffice.gov.mv އިން ލިބޭނެއެވެ.

 

މި އިޢުލާނާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުންވާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން  14:00އާ ދެމެދު 7947772 ނުވަތަ 7746377 ނަންބަރަށެވެ.

 

ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

 

26 ރަބީޢުލްއާޚިރު  1440

02   ޖަނަވަރީ   2019