ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/67

އިޢުލާން

މި އޮފީހުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2019/41 (22 މޭ 2019) އިޢުލާން މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންނުވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

06 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

09 ޖުލައި   2019