ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/22

އިޢުލާން

އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮފީހަށް 100 ޔޫސަރގެ ކެސްޕަރސްކީ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ކެސްޕަރސްކީ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އެޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢޫލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 އެޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25  ރަޖަބު  1440

01  އެޕްރީލް  2019