ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/24

އިޢުލާން

މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީ (ސީ.އެސް 9-2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2018/20 (24 މާރިޗު 2019) އާއި (IUL)32-A4-HR/1/2018/21 (24 މާރިޗު 2019) ނަންބަރު 2 އިޢުލާން މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 ޝަޢުބާން 1440

09 އެޕްރީލް  2019