ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/07

އިޢުލާން

މި އޮފީހުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު  (IUL)32-A4-HR/1/2018/55 (03 ސެޕްޓެންބަރު 2018) ނަންބަރު އިޢުލާން މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1440

18 ފެބުރުވަރީ    2019