ނަންބަރު: IUL32-A2-PR/1/2019/26

 

އިޢުލާން

މި އޮފީހުގެ އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓްތައް ފުލްސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

             މިއޮފީހުގައި ހުރި 34 (ތިރީސް ހަތަރެއް) އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފުލް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                 ވިމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އެޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 މެއި 05 ވަނަ ދުވަހު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

18  ރަޖަބު   1440

24  އޭޕްރީލް  2019