ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/81

 

އިޢުލާން

 

މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL 32-A2-PR/1/2019/76 (28 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

ސުރުޚީގައި ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ، ސެޓްލްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިވޭލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 28 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3010124 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Terms of Reference for audit firm_settlement Committe 26.11.19

29 ރަބީޢުލްއައްވަލް    1441

26 ނޮވެންބަރު    2019