ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2020/

އިޢުލާން

މި އޮފީހުން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2019/74 (02 އޮކްޓޫބަރ 2019) އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު މާރކްސްގެ ޖުމްލަ %35 (ތިރީސްފަހެއް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިނުވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

12 ފެބުރުވަރީ   2020