ނަންބަރު: (IUL)32-A2-PR/1/2020/6

އިޢްލާން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހުގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު        (IUL)32-A2-PR/1/2020/1 (15 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 29 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢޫލުމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ފެބްރުއަރީ 05 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

26  ޖަނަވަރީ   2020