ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2020/16

އިޢުލާން

މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

  މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2020/7 (05 ފެބްރުއަރީ 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

                ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗް 08 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢޫލުމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 މާރިޗް 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08  ރަޖަބް   1441

03  މާރިޗް   2020