31 މޭ 2020: ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2020/20   އިޢުލާން  ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ… އިތުރަށް


3 މާރިޗް 2020: މިއޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2020/16 އިޢުލާން މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ   މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ… އިތުރަށް


05 ފެބުރުވަރީ 2020: މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު:  IUL 32-A2-PR/1/2020/7 އިޢުލާން މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ                 2020 މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް… އިތުރަށް


26 ޖަނަވަރީ 2020: ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނަންބަރު: (IUL)32-A2-PR/1/2020/6 އިޢްލާން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މި އޮފީހުގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު        (IUL)32-A2-PR/1/2020/1 (15… އިތުރަށް


25 ޑިސެމްބަރު 2019:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުން

     ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/83 އިޢުލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުން 2008 އޮގަސްޓް 7 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވާ… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2019/82 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ… އިތުރަށް


26 ނޮވެންބަރު 2019: މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL 32-A2-PR/1/2019/76 (28 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/81   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL 32-A2-PR/1/2019/76 (28 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ސުރުޚީގައި ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ، ސެޓްލްމަންޓް… އިތުރަށް


28 އޮކްޓޫބަރު 2019: ސެޓްލްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިވޭލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

                                                   ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/76   އިޢުލާން   ސެޓްލްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިވޭލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް… އިތުރަށް


ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ފޮރ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ތަމްސީލުކުރާނެ މަންދޫބުން ހޮވުން

ނަންބަރު: IUL 32-HRD/1/2019/70 އިޢުލާން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ފޮރ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ތަމްސީލުކުރާނެ މަންދޫބުން ހޮވުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން… އިތުރަށް


މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/54 އިޢުލާން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/10 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް… އިތުރަށް