ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ފޮތްބައި ވިއްކުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2- PR/1/2017/53 އިޢްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ފޮތްބައި ވިއްކުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ފޮތްބައި، 2 ޖުލައި 2017 އިން ފެށިގެން… އިތުރަށް


މި އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައާއި އޮފީސްތެރޭގެ އެކި ތަންތާގައި އިންޑޯ ޕްލާންޓްސް ބެހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/52   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައާއި އޮފީސްތެރޭގެ އެކި ތަންތާގައި އިންޑޯ ޕްލާންޓްސް ބެހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ  … އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/49   އިޢުލާން   މަޤާމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-269248 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/47 އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)32-A4-HR/1/2017/44 (07 ޖޫން 2017) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/43     އިޢުލާން   މަޤާމް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު 123386J ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ސަޕޯޓް… އިތުރަށް


މިއޮފިހަށް ފަޔަރވޯލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

 ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/50 އިޢުލާން ފަޔަރވޯލްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ   މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު:  (IUL)32-A2-PR/1/2017/38 (23 މޭ 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ފަޔަވޯލް ގަތުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު… އިތުރަށް


ފަޔަރވޯލްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: (IUL)32-A2-PR/1/2017/50   އިޢުލާން ފަޔަރވޯލްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ   މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު:  (IUL)32-A2-PR/1/2017/38 (23 މޭ 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ފަޔަވޯލް ގަތުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު:  IUL32-HRD/1/2017/48 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެޓަރެެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2017/44   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)32-A4-HR/1/2017/40 (29 މޭ 2017) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި… އިތުރަށް


މި އޮފީސްތެރޭގެ އެކި ތަންތާގައި އިންޑޯ ޕްލާންޓްސް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/42   އިޢުލާން   މި އޮފީސްތެރޭގެ އެކި ތަންތާގައި އިންޑޯ ޕްލާންޓްސް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ މި އޮފީހުގެ މީޓިންގ… އިތުރަށް