މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދިމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2018/17   އިޢުލާން މި އޮފީހުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL 32-A4-HR/1/2017/92   {17 ޑިސެންބަރު 2017}  އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް،… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/14   އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252125 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ޢިއުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/13   އިޢުލާން   މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2018/7  )15 ޖަނަވަރީ 2018( އިޢުލާން… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑްރައިވަރަކު ހޯދުމާބެހޭ

    ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/12   އިޢުލާން މަޤާމް ޑްރައިވަރު މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269255 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2018/10 އިޢުލާން  މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-290544 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:… އިތުރަށް


މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ޢިއުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/9   އިޢުލާން   މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2018/3  )07 ޖަނަވަރީ 2018(… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/8 އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269278 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/7 އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J252125 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/6 އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J252108 / J252121 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދެއެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2018/5   އިޢުލާން   ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު… އިތުރަށް