މިއޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/16   އިޢުލާން   މަޤާމް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J252365 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް… އިތުރަށް


މި އޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL) 32-D/1/2017/12 އާއި ގުޅޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/15     އިޢުލާން   މި އޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL)32-D/1/2017/12 ) 07 މާރިޗު… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/14   އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J287900 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) ވަގުތީ (2 މަސްދުވަހަށް) މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް ކައުންސެލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/13   އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެނަންބަރު ,J269281 J269282 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އެއް ހޯދުމާބެހޭ

    ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/12   އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެނަންބަރު J252128،269286J،J269287 ބޭނުންވާ އަދަދު: 3 (ތިނެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

    ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/11   އިޢުލާން   މަޤާމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-269248 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/10   އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J123365 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޖެނެރަލް ސަރވިސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/9   އިޢުލާން   މަޤާމް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު 123386J ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ސަޕޯޓް ސަރވިސް… އިތުރަށް


ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ 03 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

     ނަންބަރު: IUL 32-C/1/2017/7 އިޢުލާން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ  03 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި… އިތުރަށް


މި އޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީން ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-D/1/2017/3 އިޢުލާން   މަޤާމް: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ (ސީ.އެސް 9-2) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1(އެކެއް) މުސާރަ: 11,240… އިތުރަށް