މިއޮފީހުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL  32-D/1/2017/11 {07 މާރިޗު 2017} އިޢުލާން މިވަގުތު ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/35   އިޢުލާން   މަޤާމް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J288524 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/34 އިޢުލާން މަޤާމް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J287379 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރސް ގްރޫޕް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/33 އިޢުލާން   މަޤާމް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J252133 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް… އިތުރަށް


މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-A4-HR/1/2017/32 އިޢުލާން މި އޮފީހުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިޢުލާނުތަކުގައި އިދާރީގޮތުން ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރާފައިވާތީ، މިއިޢުލާންތައް ބާޠިލްކޮށް،… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއެއް ހޯދުމާގުޅޭ

IUL 32-A4-HR/1/2017/31 އިޢުލާން   މަޤާމް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J288524 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕް މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިޔުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއެއް ހޯދުމާގުޅޭ

IUL 32-A4-HR/1/2017/30 އިޢުލާން މަޤާމް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J252133 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕް މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިޔުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއެއް ހޯދުމާގުޅޭ

IUL 32-A4-HR/1/2017/29 އިޢުލާން މަޤާމް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J287379 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރސް ގްރޫޕް މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާގުޅޭ

IUL 32-A4-HR/1/2017/28 އިޢުލާން މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-257110 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާގުޅޭ

IUL 32-A4-HR/1/2017/27 އިޢުލާން މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-269247 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: އޮފިޝަލް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1 މަޤާމުގެ… އިތުރަށް