މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/72 އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2017/66 ) 02 އޮގަސްޓު 2017 (އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/71   އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J211764 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2017/69   އިޢުލާން   މަޤާމް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J123387, J123386 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/68   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެނަންބަރު J257031 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/66   އިޢުލާން    މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-257110 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2017/67   އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެނަންބަރު J258608 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހުގެ ވަޒީފަައަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL32-A4-HR/1/2017/65 އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިޢުލާނުތަކުގައި އިދާރީގޮތުން ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރާފައިވާތީ، މި އިޢުލާންތައް… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/64 އިޢްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުން 2008 އޮގަސްޓް 7 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ… އިތުރަށް


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/63   އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J211764 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޖެނެރަލް ސަރވިސް… އިތުރަށް


އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/62   އިޢުލާން   މަޤާމް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު 123387J ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ސަޕޯޓް ސަރވިސް… އިތުރަށް