08 ނޮވެންބަރު 2018:މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 ނޮވެންބަރު 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ކުރިން މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް… އިތުރަށް


މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)/32-HRD/1/2018/58 އިޢުލާނު މެދުވެރިކޮށް، ލޯ ޖަރނަލްއަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސަބްމިޝަން ރިކުއަރމަންްޓްސް ޢާންމުކުރުން

ނަންބަރު: (IUL)32-HRD/1/2018/62    އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)/32-HRD/1/2018/58 އިޢުލާނު މެދުވެރިކޮށް، ލޯ ޖަރނަލްއަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސަބްމިޝަން ރިކުއަރމަންްޓްސް ޢާންމުކުރުން  … އިތުރަށް


25 ސެޕްޓެންބަރު 2018:މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް ކުރެއްވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާބެހޭ

 ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2018/59 އިޢުލާން   މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2018/37 (23 ޖުލައި 2018) ނަންބަރު އިޢުލާނު މި… އިތުރަށް


ލޯ ޖަރނަލްއަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-HRD/1/2018/58 އިޢުލާން ލޯ ޖަރނަލްއަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން “ލޯ ޖަރނަލް”… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-HRD/1/2018/18 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2018/5   އިޢުލާން   ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި (ހާޑް ކަވަރ) ޗާޕްކުރުން

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/82 އިޢްލާން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި (ހާޑް ކަވަރ) ޗާޕްކުރުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 2008، މި އޮފީހުން… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/64 އިޢްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުން 2008 އޮގަސްޓް 7 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ… އިތުރަށް


މި އޮފީހަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އާއި އެނިމޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/551 އިޢުލާން މި އޮފީހަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އާއި އެނިމޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ   މި އޮފީހުން ދޭ… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2017/57   އިޢުލާން   ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު… އިތުރަށް