16 މެއި 2019: ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/38   އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި… އިތުރަށް


13 މެއި 2019: މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

  ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/37 އިޢުލާން މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން… އިތުރަށް


މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/32 އިޢުލާން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/10 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް… އިތުރަށް


މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ (ސިއީއޯ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  ނަންބަރު:IUL 32-A4-CP/1/2019/31 އިޢުލާން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/10 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިދާރީ އެންމެހައި… އިތުރަށް


މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  ނަންބަރު:IUL 32-A4-CP/1/2019/30 އިޢުލާން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/10 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލީގަލް… އިތުރަށް


02 މެއި 2019: މިއޮފީހުގައި ހުރި 34 (ތިރީސް ހަތަރެއް) އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓް ސަރވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަސް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ

                                             ނަންބަރު:  28(IUL)32-A2-PR/1/2019/ އިޢުލާން މިއޮފީހުގައި ހުރި 34 (ތިރީސް ހަތަރެއް) އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓް ސަރވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަސް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ       … އިތުރަށް


24 އޭޕްރީލް 2019:މި އޮފީހުގެ އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓްތައް ފުލްސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: IUL32-A2-PR/1/2019/26   އިޢުލާން މި އޮފީހުގެ އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓްތައް ފުލްސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ              މިއޮފީހުގައި ހުރި 34 (ތިރީސް ހަތަރެއް) އެއަރކަންޑިޝަން ޔުނިޓް… އިތުރަށް


16 އެޕްރީލް 2019: މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު:IUL32-A2-PR/1/2019/25 އިޢުލާން މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ،… އިތުރަށް


01 އެޕްރީލް 2019:ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/23 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2019/18 14] މާރިޗު 2019[ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ… އިތުރަށް


10 އެޕްރީލް 2019 :އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/22 އިޢުލާން އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ މި އޮފީހަށް 100 ޔޫސަރގެ ކެސްޕަރސްކީ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ،… އިތުރަށް