ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2018/5   އިޢުލާން   ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި (ހާޑް ކަވަރ) ޗާޕްކުރުން

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/82 އިޢްލާން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި (ހާޑް ކަވަރ) ޗާޕްކުރުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 2008، މި އޮފީހުން… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/64 އިޢްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2000 (ދެހާސް) ފޮތް ޗާޕް ކުރުން 2008 އޮގަސްޓް 7 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ… އިތުރަށް


މި އޮފީހަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އާއި އެނިމޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/551 އިޢުލާން މި އޮފީހަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އާއި އެނިމޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ   މި އޮފީހުން ދޭ… އިތުރަށް


ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-HRD/1/2017/57   އިޢުލާން   ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު… އިތުރަށް


މިއޮފީހުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާއި ބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/55   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު       (IUL)32-D/1/2017/49  (18 ޖޫން 2017) އިޢުލާނުގައި… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ފޮތްބައި ވިއްކުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2- PR/1/2017/53 އިޢްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ފޮތްބައި ވިއްކުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ފޮތްބައި، 2 ޖުލައި 2017 އިން ފެށިގެން… އިތުރަށް


މި އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައާއި އޮފީސްތެރޭގެ އެކި ތަންތާގައި އިންޑޯ ޕްލާންޓްސް ބެހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/52   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައާއި އޮފީސްތެރޭގެ އެކި ތަންތާގައި އިންޑޯ ޕްލާންޓްސް ބެހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ  … އިތުރަށް


މިއޮފިހަށް ފަޔަރވޯލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

 ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2017/50 އިޢުލާން ފަޔަރވޯލްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ   މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު:  (IUL)32-A2-PR/1/2017/38 (23 މޭ 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ފަޔަވޯލް ގަތުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު… އިތުރަށް


ފަޔަރވޯލްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: (IUL)32-A2-PR/1/2017/50   އިޢުލާން ފަޔަރވޯލްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ   މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު:  (IUL)32-A2-PR/1/2017/38 (23 މޭ 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ފަޔަވޯލް ގަތުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު… އިތުރަށް