01 އެޕްރީލް 2019:ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/23 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2019/18 14] މާރިޗު 2019[ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ… އިތުރަށް


10 އެޕްރީލް 2019 :އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/22 އިޢުލާން އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ މި އޮފީހަށް 100 ޔޫސަރގެ ކެސްޕަރސްކީ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ،… އިތުރަށް


20 މާރިޗު 2019: މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  ނަންބަރު:IUL 32-A4-CP/1/2019/19 އިޢުލާނު މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2013 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ… އިތުރަށް


14 މާރިޗު 2019: ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު އަލުން އިޢުލާނުކުރުމާ ބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/18 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2019/13 (05 މާރިޗު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ… އިތުރަށް


5 މާރިޗު 2019: ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-HRD/1/2019/13   އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި… އިތުރަށް


20 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް 40 ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/12 އިޢުލާން މި އޮފީހުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް 40 ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ މި އޮފީހުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް… އިތުރަށް


19ފެބްރުވަރީ 2019: މި އޮފީހަށް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު: IUL32-A2-PR/1/2019/11 އިޢުލާން މި އޮފީހަށް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ                  އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު:(IUL)32-A2-PR/1/2019/06  (10 ފެބުރުވަރީ… އިތުރަށް


10 ފެބްރުވަރީ 2019: މި އޮފީހަށް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/6   އިޢުލާން މި އޮފީހަށް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ                  މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން ހަރުދަނާކޮށް މިކަމަށް… އިތުރަށް


17ޖަނަވަރީ 2019:ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: IUL 32-HRD/1/2019/3 އިޢުލާން ލީގަލް އެއިޑްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ… އިތުރަށް


08 ޖެނަވަރީ 2019:މި އޮފީހަށް 15 (ފަނަރަ) ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

   ނަންބަރު: IUL 32-A2-PR/1/2019/2 އިޢުލާން މި އޮފީހަށް 15 (ފަނަރަ) ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ                  މި އޮފީހަށް 15 (ފަނަރަ)… އިތުރަށް