25 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހަށް ޑްރައިވަރެއްގެ (އެސް.އެސް 2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2020/15 އިޢުލާން މި އޮފީހުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2020/8 (9 ފެބުރުވަރީ 2020) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ،… އިތުރަށް


25 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ (އެމް.އެސް 2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2020/14 އިޢުލާން މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2020/5 (21 ޖަނަވަރީ 2020) އަދި(IUL)32-A4-HR/1/2020/10  (12… އިތުރަށް


25 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ (އެމް.އެސް 2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2020/13 އިޢުލާން މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2020/3 (21 ޖަނަވަރީ 2020) އަދި(IUL)32-A4-HR/1/2020/9  (12… އިތުރަށް


12 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2020/ އިޢުލާން މަޤާމް: އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123387 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އެސް.އެސް… އިތުރަށް


12 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހުން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާ ގުޅޭ

           ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2020/ އިޢުލާން މި އޮފީހުން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2019/74 (02 އޮކްޓޫބަރ 2019)… އިތުރަށް


12 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ (އެމް.އެސް.2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2020/10 މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2020/5 (21 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް… އިތުރަށް


12 ފެބްރުއަރީ 2020: މި އޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ (އެމް.އެސް.2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2020/9 އިޢުލާން މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL 32-A4-HR/1/2020/3 (21 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާނަށް… އިތުރަށް


21 ޖެނުއަރީ 2020: މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2020/5 އިޢުލާން މަޤާމް: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-269254 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ  (6 މަސް)… އިތުރަށް


21 ޖެނުއަރީ 2020: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2020/4 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123377 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ  (6 މަސް) މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


21 ޖެނުއަރީ 2020: މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2020/3 އިޢުލާން މަޤާމް: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-269241 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ  (6 މަސް)… އިތުރަށް