މިއޮފީހަށް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/49   އިޢުލާން   މަޤާމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-269248 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/47 އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)32-A4-HR/1/2017/44 (07 ޖޫން 2017) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/43     އިޢުލާން   މަޤާމް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު 123386J ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ސަޕޯޓް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެޓަރެެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2017/44   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)32-A4-HR/1/2017/40 (29 މޭ 2017) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބަހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/40   އިޢުލާން   މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-257110 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL 32-A4-HR/1/2017/28 13 އެޕްރީލް 2017) އިޢުލާން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިވަގުތު ބޭނުންނުވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް

ނަންބަރު:IUL32-A4-HR/1/2017/39 އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  IUL 32-A4-HR/1/2017/28    އިޢުލާން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިވަގުތު ބޭނުންނުވާތީ،… އިތުރަށް


މިއޮފީހުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL  32-D/1/2017/11 {07 މާރިޗު 2017} އިޢުލާން މިވަގުތު ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/35   އިޢުލާން   މަޤާމް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J288524 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/34 އިޢުލާން މަޤާމް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J287379 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރސް ގްރޫޕް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/33 އިޢުލާން   މަޤާމް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J252133 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ލީގަލް ސަރވިސަސް ޑިރެކްޓަރސް… އިތުރަށް