ނަންބަރު:IUL 32-A4-HR/1/2017/85   އިޢުލާން             މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު    (IUL)32-D/1/2017/77  (11 އޮކްޓޫބަރު 2017) އިޢުލާން މިވަގުތު… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރު މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/84   އިޢުލާން    މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-290544 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރު މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/83   އިޢުލާން   މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-290284 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/81   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269278 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ކުރި ޢިއުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/80 އިޢުލާން             މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2017/78 ) 15… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/79   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269243 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް (ދާއިމީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/78   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269278 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މިިއޮފީހަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/77   އިޢުލާން   މަޤާމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-269248 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/76 އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J249740 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ (2 އަހަރު)… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/74   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL)32-A4-HR/1/2017/72 ) 13އޮގަސްޓު 2017 (އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ… އިތުރަށް