މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/81   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269278 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ކުރި ޢިއުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/80 އިޢުލާން             މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2017/78 ) 15… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/79   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269243 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް (ދާއިމީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/78   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269278 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މިިއޮފީހަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/77   އިޢުލާން   މަޤާމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-269248 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް(ވަގުތީ) ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/76 އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J249740 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ (2 އަހަރު)… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/74   އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL)32-A4-HR/1/2017/72 ) 13އޮގަސްޓު 2017 (އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2017/72 އިޢުލާން   މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2017/66 ) 02 އޮގަސްޓު 2017 (އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2017/71   އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު J211764 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2017/69   އިޢުލާން   މަޤާމް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J123387, J123386 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް