މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/36   އިޢުލާން   މަޤާމް: ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252106 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/35   އިޢުލާން   މަޤާމް: ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252106 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މިއޮފީޮހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/34   އިޢުލާން   މަޤާމް: ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252133 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިޔުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:IUL 32-A4-HR/1/2018/33 އިޢުލާން   މަޤާމް: ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252133 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/32   އިޢުލާން   މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-118743 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެއްވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެެހޭ

     ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/31   އިޢުލާން މި އޮފީހުން ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2018/28  )31 މޭ 2018(… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑެޕިޔުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/28 އިޢުލާން   މަޤާމް: ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252133 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/29   އިޢުލާން   މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-118743 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:IUL 32-A4-HR/1/2018/27 އިޢުލާން މަޤާމް: ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-269274 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް 13-2… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/24 އިޢުލާން   މަޤާމް: ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-269280, J-269265 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް