މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/24 އިޢުލާން   މަޤާމް: ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-269280, J-269265 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ… އިތުރަށް


މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް ކުރެެއްވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

 ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2018/23   އިޢުލާން މި އޮފީހުން ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2018/22  )30 އެޕްރީލް 2018( އިޢުލާނުގައި އިދާރީ… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/22   އިޢުލާން   މަޤާމް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J-269280, J-269265 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/21 އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252122 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/20   މަޤާމް: ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-269274 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދިމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2018/17   އިޢުލާން މި އޮފީހުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL 32-A4-HR/1/2017/92   {17 ޑިސެންބަރު 2017}  އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް،… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/14   އިޢުލާން   މަޤާމް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252125 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ޢިއުލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/13   އިޢުލާން   މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)32-A4-HR/1/2018/7  )15 ޖަނަވަރީ 2018( އިޢުލާން… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑްރައިވަރަކު ހޯދުމާބެހޭ

    ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2018/12   އިޢުލާން މަޤާމް ޑްރައިވަރު މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269255 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2018/10 އިޢުލާން  މަޤާމް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެނަންބަރު J-290544 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް.1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:… އިތުރަށް