07 ނޮވެންބަރު 2019: މި އޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ (ސީ.އެސް 9-2) މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:   IUL 32-A4-HR/1/2019/78 އިޢުލާން މަޤާމް: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252358, J-252359 ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


07 ނޮވެންބަރު 2019: މި އޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ (ސީ.އެސް 9-2) މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:   IUL 32-A4-HR/1/2019/77 އިޢުލާން މަޤާމް: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252109 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް


07 ނޮވެންބަރު 2019: މި އޮފީހަށް އެސިިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/75 އިޢުލާން މަޤާމް: އެސިިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-296615 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ… އިތުރަށް


23 ސެޕްޓެންބަރު 2019: މި އޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް.2) މަޤާމުއަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/74 އިޢުލާން މަޤާމް: އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123387 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އެސް.އެސް… އިތުރަށް


24 ޖުލައި 2019: މި އޮފީހަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) ގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/69 އިޢުލާން މަޤާމް: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J269243 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


18 ޖުލައި 2019: މި އޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/66 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123373 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް


09 ޖުލައި 2019: މި އޮފީހުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/67 އިޢުލާން މި އޮފީހުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2019/41 (22 މޭ 2019) އިޢުލާން… އިތުރަށް


29 މޭ 2019: މިއޮފީހަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

    ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/46   އިޢުލާން   މަޤާމް: ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-287379 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި:… އިތުރަށް


27 މޭ 2019: މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު:  IUL 32-A4-HR/1/2019/45 އިޢުލާން މަޤާމް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J308215 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


27 މޭ 2019: މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު:IUL 32-A4-HR/1/2019/44 އިޢުލާން މަޤާމް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J269280 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް