25 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/20 އިޢުލާން މަޤާމް: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252121 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް


07 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/17 އިޢުލާން މަޤާމް: އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123387 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އެސް.އެސް 2… އިތުރަށް


06 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/16 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123377 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/09 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123377 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް 4… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް އެސިިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/08 އިޢުލާން މަޤާމް: އެސިިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-296614 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާއި ބެހޭ

           ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/07 އިޢުލާން މި އޮފީހުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު  (IUL)32-A4-HR/1/2018/55 (03 ސެޕްޓެންބަރު 2018)… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

 ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/4 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-254817 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް


25 ޑިސެންބަރު 2018: މިއޮފީހަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

 މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 3 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ކުރިން މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި  ލިޔެކިޔުންތައް… އިތުރަށް


08 ނޮވެންބަރު 2018:މިއޮފީހަށް ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 ނޮވެންބަރު 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ކުރިން މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް… އިތުރަށް


17 ސެޕްޓެންބަރު 2018:މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

 މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ކުރިން މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުން… އިތުރަށް