07 މޭ 2019: މިއޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/29 އިޢުލާން މަޤާމް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މަޤާމުގެނަންބަރު J-252365 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް 18… އިތުރަށް


11 އެޕްރީލް 2019: މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީ (ސީ.އެސް 9-2) ގެ މަޤާމަށް 02(ދެއް) މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ކުރެއްވުން އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/24 އިޢުލާން މި އޮފީހުން ސްޓޭޓް އެޓަރނީ (ސީ.އެސް 9-2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL)32-A4-HR/1/2018/20 (24 މާރިޗު 2019) އާއި (IUL)32-A4-HR/1/2018/21… އިތުރަށް


25 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/21 އިޢުލާން މަޤާމް: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252109 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް


25 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/20 އިޢުލާން މަޤާމް: ސްޓޭޓް އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-252121 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް… އިތުރަށް


07 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/17 އިޢުލާން މަޤާމް: އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123387 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އެސް.އެސް 2… އިތުރަށް


06 މާރިޗު 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/16 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123377 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/09 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123377 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް 4… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް އެސިިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/08 އިޢުލާން މަޤާމް: އެސިިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-296614 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް:… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާއި ބެހޭ

           ނަންބަރު: IUL32-A4-HR/1/2019/07 އިޢުލާން މި އޮފީހުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު  (IUL)32-A4-HR/1/2018/55 (03 ސެޕްޓެންބަރު 2018)… އިތުރަށް


19 ފެބްރުއަރީ 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމާބެހޭ

 ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/4 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-254817 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް