މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL 32-A4-HR/1/2018/02 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް.

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު  IUL 32-A4-HR/1/2018/02 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް.… އިތުރަށް