ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް އެލިސް އަކުންގާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން މިއޮފީހުގެ… އިތުރަށް


ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިން އެފްޓީއޭ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޮރ މޯލްޑިވްސް” ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު މުޙައްމަދު އާއި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝާތު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ޚަބަރު ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ޖުލައި 28 އިން އޮގަސްޓް 16 އަށް ބޭއްވި “ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިން އެފްޓީއޭ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޮރ މޯލްޑިވްސް”… އިތުރަށް


އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ވެރިރަށް ހޮނޮލޫލޫގައި ޖުލައި 13 އިން އޮގަސްޓް 10 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި “ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސެކިއުރިޓީ ރެސްފޯންސް ޓު ޓެރަރިޒަމް” ޕްރޮގްރާމްގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިފާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ޚަބަރު އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ވެރިރަށް ހޮނޮލޫލޫގައި ޖުލައި 13 އިން އޮގަސްޓް 10 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި “ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސެކިއުރިޓީ ރެސްފޯންސް ޓު ޓެރަރިޒަމް” ޕްރޮގްރާމްގައި އެޓަރނީ… އިތުރަށް


ދެދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ޚަބަރު ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް… އިތުރަށް


ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި

ޚަބަރު  ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން… އިތުރަށް


ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައިދް ޚަވަރް ޢަލީ ޝާހް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ޚަބަރު   ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައިދް ޚަވަރް ޢަލީ ޝާހް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ… އިތުރަށް


ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ނިޒާމު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވި

ޚަބަރު ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ނިޒާމު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ… އިތުރަށް


ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން

ޚަބަރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ… އިތުރަށް


ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޚަބަރު   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ އާ ގުޅިގެން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް… އިތުރަށް


އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާމީ އާޤީދާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ޚަބަރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާމީ އާޤީދާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް… އިތުރަށް