ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި

ޚަބަރު  ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި   ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ… އިތުރަށް


ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައިދް ޚަވަރް ޢަލީ ޝާހް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ޚަބަރު   ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައިދް ޚަވަރް ޢަލީ ޝާހް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ… އިތުރަށް


ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ނިޒާމު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވި

ޚަބަރު ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ނިޒާމު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ… އިތުރަށް


ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން

ޚަބަރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ… އިތުރަށް


ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޚަބަރު   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ އާ ގުޅިގެން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ދެވަނަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް… އިތުރަށް


އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާމީ އާޤީދާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ޚަބަރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާމީ އާޤީދާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް… އިތުރަށް


ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމާއި ގުޅޭ

ޚަބަރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ އާ ގުޅިގެން،… އިތުރަށް


ޚަބަރު   ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކިއުޓިވުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން 2016 ނޮވެންބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ސެކިއުރިޓީޒް އިންޑަސްޓްރީ… އިތުރަށް


އިންޓަރ-ޕާލެމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައި. ޕީ. ޔޫ) ގެ މިޝަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޚަބަރު އިންޓަރ-ޕާލެމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައި. ޕީ. ޔޫ) ގެ މިޝަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން މިއަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ވަނީ… އިތުރަށް


މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބްރިޓިޝް – މޯލްޑިވްސް އޯލް ޕާޓީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ގެ ވަފުދު މިއަދު ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރު   މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބްރިޓިޝް – މޯލްޑިވްސް އޯލް ޕާޓީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ގެ ވަފުދު މިއަދު ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލްއާ… އިތުރަށް