މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވަފުދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ

ޚަބަރު މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވަފުދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި… އިތުރަށް


އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ނިކް ސްޓަނާޖް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ރިސޯސް ސެންޓަރގެ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

ޚަބަރު   އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ނިކް ސްޓަނާޖް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ރިސޯސް ސެންޓަރގެ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން ޤާނޫނު ނަންބަރު… އިތުރަށް


ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގެވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ނިކް ސްޓަނާޖް، ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޙަބަރު ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގެވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ނިކް ސްޓަނާޖް، ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން… އިތުރަށް


ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޙަބަރު ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.… އިތުރަށް


އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 67 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 67 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. މި ޙަފްލާގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އާއި އޮފީހުގެ އިސް ވެރިންގެ އިތުރުން… އިތުރަށް


ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިން އެފްޓީއޭ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޮރ މޯލްޑިވްސް” ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު މުޙައްމަދު އާއި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝާތު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ޚަބަރު ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ޖުލައި 28 އިން އޮގަސްޓް 16 އަށް ބޭއްވި “ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިން އެފްޓީއޭ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޮރ މޯލްޑިވްސް”… އިތުރަށް


އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ވެރިރަށް ހޮނޮލޫލޫގައި ޖުލައި 13 އިން އޮގަސްޓް 10 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި “ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސެކިއުރިޓީ ރެސްފޯންސް ޓު ޓެރަރިޒަމް” ޕްރޮގްރާމްގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިފާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ޚަބަރު އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ވެރިރަށް ހޮނޮލޫލޫގައި ޖުލައި 13 އިން އޮގަސްޓް 10 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި “ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސެކިއުރިޓީ ރެސްފޯންސް ޓު ޓެރަރިޒަމް” ޕްރޮގްރާމްގައި އެޓަރނީ… އިތުރަށް


ދެދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ޚަބަރު ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް… އިތުރަށް


ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި

ޚަބަރު  ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން… އިތުރަށް


ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައިދް ޚަވަރް ޢަލީ ޝާހް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ އަރިއަހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ޚަބަރު   ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައިދް ޚަވަރް ޢަލީ ޝާހް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ގެ… އިތުރަށް