ލަކީ އެކްސްޕޯޓްއިން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ނިއު ދެއްލީ ހައިކޯޓަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން ލަކީ އެކްސްޕޯޓްއިން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ނިއު ދެއްލީ ހައިކޯޓަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް… އިތުރަށް


ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކުށާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ކުށްތައް ހިމެނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަނީ

ނޫސް ބަޔާން ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކުށާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ކުށްތައް ހިމެނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަނީ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ… އިތުރަށް


މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާއިން،… އިތުރަށް


ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން

ނޫސްބަޔާން ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން “ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020” ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް… އިތުރަށް


ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން

ނޫސްބަޔާން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި… އިތުރަށް


ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދައުލަތުން ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، ބަދަލު ހޯދަން ދަޢުވާ ކުރުން

ނޫސް ބަޔާން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދައުލަތުން ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، ބަދަލު ހޯދަން ދަޢުވާ ކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރަ… އިތުރަށް


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ބިލުތަކުގެ ލިސްޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން

ނޫސްބަޔާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ބިލުތަކުގެ ލިސްޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ… އިތުރަށް


ފްރީ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުން

ނޫސް ބަޔާން ފްރީ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުން މި އޮފީހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކާ ފްރީ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ… އިތުރަށް


ޕްރައިމް ކެޕިޓަލް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިންގަޕޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން ޕްރައިމް ކެޕިޓަލް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިންގަޕޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ   ޕްރައިމް ކެޕިޓަލް މޯލްޑިވްސް… އިތުރަށް


މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ޢާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ނޫސްބަޔާން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ޢާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި މިއަދު… އިތުރަށް