އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުނުވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ނޫސްބަޔާން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުނުވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ… އިތުރަށް


ރިޔާސީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރެއްވުމާގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރެއްވުމާގުޅޭ   މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އަދި އަމާން އިންތިޚާބެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ… އިތުރަށް


MEDIA STATEMENT ISSUED BY THE ATTORNEY-GENERAL’S OFFICE THE ARBITRATION PROCEEDINGS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MALDIVES, MACL AND GMR

MEDIA STATEMENT ISSUED BY THE ATTORNEY-GENERAL’S OFFICE THE ARBITRATION PROCEEDINGS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MALDIVES, MACL AND GMR… އިތުރަށް


ދިވެހި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޖީ.އެމް.އާރއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ދިވެހި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޖީ.އެމް.އާރއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން އިބްރާހީމް… އިތުރަށް


އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ،… އިތުރަށް


ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 220/Cv-c/2016 ޤަޟިއްޔާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 220/Cv-c/2016 ޤަޟިއްޔާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ… އިތުރަށް


އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނޫސް ބަޔާން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނޫސް ބަޔާން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ   މި ހިނގާ މަހުގެ 4 ވީ ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު… އިތުރަށް


ޤާނޫނު ނަންބަރ 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އަމަލުކުރަންފެށުމާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރ 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އަމަލުކުރަންފެށުމާ ގުޅޭ… އިތުރަށް


ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު އަލުން އެކުލަވާލެވުމާ ގުޅޭ

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު އަލުން އެކުލަވާލެވުމާ ގުޅޭ… އިތުރަށް