ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާގުޅޭ އުޞޫލު

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާގުޅޭ އުޞޫލު… އިތުރަށް


ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ފްރޭމްވާރކް

  ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޭމްވާރކް National Human Rights Framework  … އިތުރަށް


ލީގަލް އެންޑް ޖަސްޓިިސް ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 2014

ލީގަލް އެންޑް ޖަސްޓިިސް ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 2014… އިތުރަށް