21 މޭ 2019: މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުކު ހޯދުމާބެހޭ

  ނަންބަރު: IUL 32-A4-HR/1/2019/40 އިޢުލާން މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-123373 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

ނޫސް ބަޔާން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ… އިތުރަށް


ސިޓިޒަންޝިޕް

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމަށް އެދޭ ބިދޭންސީންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް އިމްތިޙާންކުރަނީ މި އޮފީހުންނެވެ. މިގޮތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި… އިތުރަށް


ހޭލުންތެރިކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް މި އޮފީހުން… އިތުރަށް


ޤާނޫނުފޮތްބައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މި އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮތްބައި އާންމުންނަށާއި އިދާރާތަކަށް، ކޮންމެ ފޮތްބަޔެއް -/6000 (ހަ ހާސް)… އިތުރަށް


ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 2008 އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ، ކޮންމެ ފޮތެއް -/50 (ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން، މި އޮފީހުން ދޫކުރެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި… އިތުރަށް


ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭން

Page under development… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް    މާލެ،  ދިވެހިރާއްޖެ    ނަންބަރ: IUL 32-D/1/2016/50   އިޢުލާން   މަޤާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޖީ.އެސް… އިތުރަށް


މިއޮފީހަށް 2 (ދޭއް) ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމާބެހޭ

ނަންބަރު: IUL 32-D/1/2016/15   އިޢުލާން   މަޤާމް  ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންޓް މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންޓް ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް)… އިތުރަށް