ކްލެމެންސީ ބޯޑަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/2 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލާފައިވާ ބޯޑެކެވެ. ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސްއަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ބޯޑު ޙަރަކާތްތެރިވާނީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަކީ، އެބޯޑުގެ ރައީސެވެ. ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެންމެހައި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުންނެވެ.

ކްލެމެންޑީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އޮފީހުގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑު ޔުނިޓުގެ ނަންބަރު 3010149، 3010193 ފޯނާ ގުޅުއްވާ ނުވަތަ  info@clemencyboard.gov.mv  އީމެއިލްކުރައްވާ.

ކްލެމެންސީ ބޯޑާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.pdf