ޤާނޫނީ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
 maasha azmeel-02282016084815-0001
މަޢާޝާ ލުޠުފީ މުޙައްމަދު އަޒްމީލް އައްބާސް
 ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އ. ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ
މޮބައިލް: 7798089 ފޯން: 3010140 މޮބައިލް:7764222 ފޯން: 3010123
އީ-މެއިލް: maasha@agoffice.gov.mv އީ-މެއިލް: azmeel@agoffice.gov.mv