ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޚަދީޖާ ޝަބީން


ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 02 ޖަނަވަރީ 2019 ގައެވެ.

ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.


ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު


އެޓަsultana_1ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 03 ޖޫން 2012 ގައެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަންކުރަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.